სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტის  ფუნქციები:
 

 • სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, გატარება, კოორდინაცია, მართვა და მონიტორინგის განხორციელება; 
 • სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის, მათ შორის, ტექნიკური რეგლამენტებისა და სტანდარტების შემუშავების ინიციირება, ორგანიზება, ანალიზი, დანერგვა და შესრულების მონიტორინგი შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან კოორდინაციით; 
 • ტრანსსასაზღვრო, ქვეყნის, რეგიონული და ადგილობრივი დონეების სივრცითი დაგეგმარების მარეგულირებელი დოკუმენტების პროექტების ინიციირება, ორგანიზება, კოორდინირება, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი; 
 • ქვეყნის შიდა ტერიტორიის ფიზიკური განვითარებისა და სივრცითი დაგეგმარების მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი სტრატეგიების განსაზღვრა; 
 • სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის სფეროში საერთაშორისო, სახელმწიფო და რეგიონული პროგრამების/პროექტების განხორციელებაში მონაწილეობა; 
 • სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და რეგიონულ უწყებებთან, მუნიციპალიტეტების ორგანოებთან თანამშრომლობა, სამშენებლო და სივრცითი დაგეგმარების კუთხით პროგრამებისა და პროექტების ინიციირება, შემუშავება, კოორდინაცია, მონიტორინგი და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება; 
 • სარეკრეაციო ტერიტორიებზე და განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების ზონებში მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავების ორგანიზება და
 • შეთანხმება; 
 • სარეკრეაციო ტერიტორიებზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის მიღება; 
 • ქვეყნის მასშტაბით მიწის მართვის პოლიტიკის განხორციელების პროცესში მონაწილეობის მიღება კომპეტენციის ფარგლებში; 
 • სივრცითი დაგეგმარების ამოცანების განსახორციელებლად მეთოდოლოგიის შემუშავება დეპარტამენტის ან მასთან შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ და მუნიციპალიტეტის ორგანოებისთვის ხელშეწყობა დამგეგმარებელი ჯგუფ(ებ)ის ჩამოყალიბებაში, მათი კოორდინაცია და შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგი;
 • ქვეყნის მასშტაბით სივრცითი დაგეგმარების დოკუმენტების განვითარების წლიური ანგარიშის მომზადება და გამოქვეყნება; 
 • საცხოვრისის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, სათანადო კვლევების საფუძველზე წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება; 
 • საცხოვრისი სექტორის მახასიათებლების შედგენა; 
 • სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის სფეროში პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესში საზოგადოებისა და ბიზნესსექტორის ჩართულობის უზრუნველყოფა; 
 • სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის სფეროში საგანმანათლებლო, მათ შორის, სპეციალისტების გადამზადების პროცესის ხელშეწყობა და ამ სფეროს სპეციალისტების პროფესიული კვალიფიკაციის რეგულირებაში მონაწილეობა; 
 • განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო ექსპერტიზის ჩატარებისათვის სპეციალისტების კანდიდატურების განხილვა, შეთანხმება, ექსპერტთა ერთიანი რეესტრის წარმოება
 • და მისი საჯაროობის უზრუნველყოფა; 
 • სამშენებლო საქმიანობის სფეროში თანამედროვე მოთხოვნათა გათვალისწინებით ახალი ტექნოლოგიების, საშენი მასალების წარმოების განვითარებისა და დანერგვის ხელშეწყობა; 
 • ქვეყნის მასშტაბით სამშენებლო საქმიანობის სფეროს განვითარების მონაცემთა ბაზის წარმოება, წლიური ანგარიშების მომზადება; 
 • სამშენებლო სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, შეხვედრების, სემინარების, კონფერენციების ორგანიზება და გამოცდილების დანერგვა; 
 • სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის სფეროში აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა და განვითარება.


დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულებია:

ა) ურბანული განვითარების სამმართველო

ბ) მშენებლობის საქმეთა სამმართველოსაკონტაქტო ინფორმაცია
 

ნინო გვენცაძე
დეპარტამენტის უფროსი

ელ-ფოსტაngventsadze@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 10 33

----------------------------------------------------------------------------------------------------


კახა ფოცხიშვილი
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ელ-ფოსტა: kpotskhishvili@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 10 64

----------------------------------------------------------------------------------------------------


ზურაბ მესხი
მშენებლობის საქმეთა სამმართველოს უფროსი

ელ-ფოსტა: zmeskhi@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 10 45

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


სოფიკო მაისურაძე
ურბანული განვითარების სამმართველოს უფროსი

ელ-ფოსტა: smaisuradze@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 10 46

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტის დებულება

 

დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©