იურიდიული დეპარტამენტის ფუნქციები: 
 

 • სამინისტროს სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის გეგმის შემუშავება და გეგმით გათვალისწინებული საკითხების დადგენილ ვადებში შესრულება და შესრულების კოორდინაცია; 
 • თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება; 
 • სხვადასხვა უწყებიდან შემოსული, სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ მომზადებული სამართლებრივი აქტების პროექტების ექსპერტიზა და სამართლებრივი დასკვნების მომზადება ან/და ვიზირება; 
 • დამოუკიდებლად ან სამინისტროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან ერთად სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავების თაობაზე წინადადებათა მომზადება; 
 • კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ მომზადებული სამართლებრივი აქტების პროექტების საქართველოს მთავრობაში, საქართველოს პარლამენტსა და სხვა სახელმწიფო უწყებებში კანონმდებლობით დადგენილი წესით წარდგენის უზრუნველყოფა ან/და კოორდინაცია; 
 • კომპეტენციის ფარგლებში, სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სამართლებრივი უზრუნველყოფა; 
 • სამინისტროს წარმომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლოში; 
 • მოქალაქეთა, იურიდიულ და სხვა პირთა საჩივრების, განცხადებების განხილვა და/ან განხილვაში მონაწილეობა სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე; 
 • სამინისტროს მიერ დასადები საერთაშორისო და სხვა სახის ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება ან/და სამართლებრივი ექსპერტიზა;
 • სხვადასხვა უწყებებიდან შემოსული და სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების, სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ მომზადებულ და სამინისტროსთვის წარდგენილ ხელშეკრულებათა პროექტებზე სამართლებრივი დასკვნების მომზადება; 
 • იმ ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, რომლებიც დადებულია სამინისტროს მიერ და სამინისტროსა და სსიპ − სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე არ ექვემდებარება სააგენტოს მხრიდან მონიტორინგის განხორციელებას.დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულები:

ა) სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველო

ბ) ხელშეკრულებებისა და ნორმატიული აქტების ექსპერტიზის სამმართველო

გ) სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოსაკონტაქტო ინფორმაცია:

 

თეა გვარამია
დეპარტამენტის უფროსი (მ.შ.)

ელ-ფოსტა: tgvaramia@moesd.gov.ge
ტელ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ქეთევან გოგუა
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ელ-ფოსტა: kgogua@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 11 36

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ბექა თაბაგარი
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ელ-ფოსტა: btabagari@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ირაკლი ჭუმბურიძე
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

ელ-ფოსტა: ichumburidze@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 11 82

----------------------------------------------------------------------------------------------------

სოფიო  ახალაძე–გულორდავა
სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი

ელ-ფოსტა: sakhaladze@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 10 48

--------------------------------------------------------------------------------------------------––

რამაზ რაზმაძე
ხელშეკრულებებისა და ნორმატიული აქტების ექსპერტიზის  სამმართველოს უფროსი (მ.შ.)

ელ-ფოსტა: rrazmadze@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©