საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განვითარების სამმართველოს ფუნქციები: 

  •  საერთაშორისო და რეგიონულ, მათ შორის, ეკონომიკურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განვითარების შესაძლებლობების გამოვლენა; 
  • საერთაშორისო და რეგიონულ, მათ შორის, ეკონომიკურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების ეფექტიანად წარმართვა; 
  • საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციების მოთხოვნებისა და სტანდარტების საქართველოს ეკონომიკურ ურთიერთობებში ასახვაზე მუშაობა; 
  • კომპეტენციის შესაბამისად, ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; 
  • საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური გაერთიანებების მოთხოვნებისა და რეალური პარამეტრების შედარების საფუძველზე განვითარების საჭიროებათა და შესაძლებლობათა გამოვლენა; ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობებისა და საჭიროებების რეალიზაციასთან დაკავშირებით წინადადებათა მომზადება და ხელმძღვანელ პირთათვის წარდგენა;
  • საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური გაერთიანებების წარმომადგენლებთან შეხვედრების დაგეგმვა, ორგანიზება და მოლაპარაკებათა წარმოება; 
  • კომპეტენციის ფარგლებში და იურიდიულ დეპარტამენტთან შეთანხმებით შესაბამისი საერთაშორისო ხელშეკრულებათა პირობების შემუშავება;
  • კომპეტენციის ფარგლებში იურიდიულ დეპარტამენტთან შეთანხმებით საერთაშორისო ხელშეკრულებათა გაფორმების პროცესის ორგანიზება.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია


ნინო მჭედლიშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ელ-ფოსტა: ninomchedlishvili@economy.ge

ტელ: +(999 32) 299 10 09

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©