ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საგარეო ვაჭრობა
საქართველოს საგარეო სავაჭრო პოლიტიკის მარეგულირებელი ძირითადი საკანონმდებლო ბაზა
საინვესტიციო პოლიტიკა და ინვესტიციების ხელშეწყობა
ტურიზმი
კანონმდებლობა ტურიზმისა და კურორტების შესახებ, რომელიც არეგულირებს ტურიზმისა და საკურორტო საქმიანობის სფეროში არსებულ ურთიერთობებს
ტრანსპორტი
კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს ტრანსპორტის სფეროს მართვის ძირითად ორგანიზაციულ პრინციპებს, სამართლებრივ საფუძვლებს, ასევე სახელმწიფო პოლიტიკისა და ტექნიკური რეგულირების ორგანოებს და მათ საქმიანობას გამიჯნავს.
კავშირგაბმულობა, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიები, ინოვაციები
კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ, კანონი მაუწყებლობის შესახებ, კანონი ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ ...
სივრცითი მოწყობა, ქალაქთმშენებლობა და მშენებლობა
კანონი "სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ", საქართველოს კანონი "სამშენებლო საქმიანობის შესახებ"...
ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურა
კანონი ”გაზომვათა ერთიანობის უზრუნველყოფის შესახებ”, კანონი “სტანდარტიზაციის შესახებ”, კანონი ”პროდუქციის და მომსახურების სერტიფიკაციის შესახებ” ...
სახელმწიფო ქონების მართვა
კანონმდებლობა, რომელიც აწესრიგებს საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვასთან, განკარგვასა და სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს


დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2016 ©