საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აცხადებს  ღია კონკურსს ენერგეტიკული რეფორმებისა და პროექტების დეპარტამენტის უფროსის, პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე


საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო შეიმუშავებს და ახორციელებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ამოცანებს. სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: ეკონომიკური პოლიტიკა; ეკონომიკური ზრდის ანალიზი; მდგრადი განვითარება; ვაჭრობა და ინვესტიციები; წარმოებისა და მომსახურების ხელშეწყობა; ტურიზმი; სახელმწიფო ქონების მართვა და განკარგვა; ურბანული განვითარება და სივრცით-ტერიტორიული მოწყობა; მშენებლობა; ელექტრონული კომუნიკაციები; ინოვაციური ეკოსისტემისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება და ხელშეწყობა;  ფოსტა; ტრანსპორტი და ლოგისტიკა; სტანდარტიზაცია და მეტროლოგია; აკრედიტაცია; კაპიტალის ბაზრის განვითარება; საპენსიო სისტემის რეფორმა; ქვეყნის ბრენდის განვითარება; წიაღის მდგრადი მართვა.


დეპარტამენტის უფროსი: 

 • უზრუნველყოფს ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მოთხოვნებიდან გამომდინარე,  ენერგეტიკის დარგში დაგეგმილი რეფორმების,  ღონისძიებებისა და პროგრამების განხორციელების კოორდინაციის პროცესს; 
 • უზრუნველყოფს ენერგეტიკის დარგში საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით  საქმიანობის წარმართვისა  და კოორდინაციის პროცესებს; 
 • უზრუნველყოფს/ხელმძღვანელობს ევროინტეგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით დაგეგმილი პროექტების, პრეზენტაციების, შეხვედრებისა და სხვა ღონისძიებათა შესახებ ინფორმაციის მიღების, დამუშავების, ანალიზის, ანგარიშის მომზადების პროცესებს  და უზრუნველყოფს   სამინისტროს ხელმძღვანელობისთვის შესაბამისი წინადადებების წარდგენას;
 • უზრუნველყოფს და ხელმძღვანელობს სხვა სახელმწიფოების ორგანოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან სამინისტროს ურთიერთობის კოორდინაციის პროცესს;
 • იურიდიულ დეპარტამენტთან კოორდინაციით უზრუნველყოფს საერთაშორისო ხელშეკრულებების პროექტების მომზადებას, მოლაპარაკებაში მონაწილეობას, დასკვნების მომზადებას, ხელშეკრულებების ხელმოწერისა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული  სხვა მოქმედებათა კოორდინაციას; 
 • ხელმძღვანელობს და უზრუნველყოფს  ენერგეტიკის დარგში  ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობისა  და ამ მიმართულებით სხვადასხვა ორგანიზაციებთან სამინისტროს ურთიერთობის კოორდინაციიის პროცესს; 
 • უზრუნველყოფს მიმდინარე და დაგეგმილ საინვესტიციო პროექტებში საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მონაწილეობისა და ინვესტორებთან ურთიერთობების კოორდინაციას, მოლაპარაკების წარმოებაში მონაწილეობას და მათთან სამართლებრივ თანამშრომლობას;
 • უზრუნველყოფს მიმზიდველი საინვესტიციო წინადადებების შემუშავებასა და ინვესტორებისათვის წარდგენას; 
 • ხელმძღვანელობს საინვესტიციო წინადადებების შესახებ მიღებული ინფორმაციისა და წარდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზის, შესაბამისი წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადების პროცესებს; 
 • კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს საერთაშორისო ორგანიზაციების დაფინანსებით მიმდინარე პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას; 
 • უზრუნველყოფს და ხელმძღვანელობს საინვესტიციო ხელშეკრულებების პროექტების მომზადებას, მოლაპარაკებაში მონაწილეობას, ხელშეკრულების ხელმოწერისა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა მოქმედებათა შესრულებისა  და კოორდინაცის პროცესებს; 
 • ხელმძღვანელობს საინვესტიციო პროექტებისა და დადებული საინვესტიციო ხელშეკრულებების მონიტორინგისა და  მათი განხორციელების ხელშეწყობის პროცესებს. 


თანამდებობრივი სარგო:  4400 ლარი
სამსახურის ადგილმდებარეობა:  ქ. თბილისი 


კანდიდატს მოეთხოვება: 

 • უმაღლესი განათლება სამართალმცოდნეობის/საერთაშორისო სამართლის/ეკონომიკის/საერთაშორისო ურთიერთობების/საერთაშორისო ეკონომიკის/ ფინანსების/ენერგეტიკის/ პროექტების  მენეჯმენტის/ ბიზნესის ადმინისტრირების/ ენერგეტიკისა და ელექტრო ინჟინერიის მიმართულებით;  
 • ენერგეტიკის/ფინანსების/ეკონომიკის/პროექტების მენეჯმენტის/საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში  მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის 2 წლიანი  გამოცდილება; 
 • ინგლისური და რუსული ენების C2 დონეზე ცოდნა;
 • სასურველია საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და მემორანდუმების პროექტებზე (ინგლისურ ან/და რუსულ ენებზე) მუშაობის გამოცდილება/ ევროკავშირის დირექტივებზე მუშაობის გამოცდილება;  


საკონკურსო თემატიკა:                     

 • „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „საქართველოს ენერგეტიკის დარგში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების თაობაზე“ საქართველოს პარლამენტის 2015 წლის 24 ივნისის №3758-IIს დადგენილება;
 • „საქართველოში ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის,  მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 აგვისტოს №214   დადგენილება;
 • "საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 თებერვლის №70 დადგენილება;
 • "ელექტროენერგიის შიდა ბაზრისათვის საერთო წესების შესახებ” ევროკავშირის 2009 წლის  №72 დირექტივა;
 • "ელექტროენერგიის მიწოდებისა და ინფრასტრუქტურაში ინვესტირების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ზომების შესახებ“ ევროკავშირის 2005 წლის №89  დირექტივა;
 • "ბუნებრივი აირის შიდა ბაზრისათვის საერთო წესების შესახებ“ ევროკავშირის 2009 წლის №73 დირექტივა;
 • "ბუნებრივი აირის მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ზომების შესახებ“ ევროკავშირის 2004 წლის  №67 დირექტივა;
 • "წევრ ქვეყნებზე ნედლი ნავთობის ან/და ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო საცავების უზრუნველყოფის ვალდებულების გავრცელების შესახებ“ ევროკავშირის 2009 წლის №119 დირექტივა;
 • "ტრანსევროპული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის სახელმძღვანელო პრინციპების შესახებ“  ევროკავშირის  2013 წლის  №347 რეგულაცია;
 • "ბუნებრივი აირის გადამცემ ქსელებზე დაშვების პირობების შესახებ“ ევროკავშირის 2009 წლის №715  რეგულაცია;
 • "ელექტროენერგიის ტრანსსასაზღვრო გაცვლის სისტემებზე დაშვების პირობების შესახებ“ ევროკავშირის 2009 წლის №714 რეგულაცია.    


                    
კონკურსის ეტაპები: 

-    განცხადების გადარჩევა
-    ზეპირი დავალება 
-    გასაუბრება

განაცხადები მიიღება მხოლოდ დასაქმების სამთავრობო პორტალის hr.gov.ge  მეშვეობით მიმდინარე წლის 25 აპრილის ჩათვლით

სამთავრობო პორტალზე  იხილეთ განთასებული საკონკურსო განაცხადი hr.gov.ge .

 


შეკითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ: konkursi@moesd.gov.ge 

ან დაგვიკავშირდით:  299 11 07,  299 10 60  

 

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©