საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აცხადებს კონკურსს შემდეგ თანამდებობაზე:

 

 

 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აცხადებს  გამარტივებულ კონკურსს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ,,აწარმოე საქართველოში“  დირექტორის თანამდებობაზე
   

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – აწარმოე საქართველოში  არის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შექმნილი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული და მის სისტემაში შემავალი  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. 


სააგენტოს მიზნებია: 

 • ადგილობრივი კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესება; 
 • ბიზნესის  წამოწყებისა და განვითარების ხელშეწყობა; 
 • დამწყები და მოქმედი მეწარმეებისათვის, ასევე სხვა დაინტერესებული პირებისათვის, მეწარმეობის განვითარების მიმართულებით სახელმწიფო ხელშეწყობის პროგრამების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;   
 • მეწარმეებისათვის, ასევე  სხვა დაინტერესებული პირებისათვის სამეწარმეო კულტურის განვითარებაში ხელშეწყობა; 
 • ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის განვითარების მიზნით საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება და ამ მიზნით შესაბამის უწყებებთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
 • ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია; 
 • პოტენციური ინვესტორი კომპანიების იდენტიფიცირება და ინვესტორებთან ურთიერთობა; 
 • პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. 


სააგენტოს დირექტორი:

 • ახორციელებს სააგენტოს მართვას და წარმოადგენს მის ინტერესებს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ურთიერთობაში;
 • უზრუნველყოფს სააგენტოზე დაკისრებული ამოცანების შესრულებას, კოორდინაციას უწევს სააგენტოს გამგებლობის სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებს;
 • კანონმდებლობით დადგენილი წესით განკარგავს სააგენტოს სახსრებს;
 • ახორციელებს ზედამხედველობას სააგენტოს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ მოვალეობის შესრულების მიმდინარეობაზე, მათი საქმიანობის კანონიერებასა და მიზანშეწონილობაზე; კანონით დადგენილი წესით ახორციელებს სააგენტოს თანამშრომლების საქმიანობის სამსახურებრივ ზედამხედველობას;
 • მოქმედებს სააგენტოს სახელით და წარმოადგენს მას როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ, კომპეტენციის ფარგლებში დებს ხელშეკრულებებს სააგენტოს სახელით;
 • შეიმუშავებს სააგენტოს სამოქმედო გეგმასა და პრიორიტეტებს;
 • თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს თანამშრომლებს;
 • სამინისტროსთან შეთანხმებით განსაზღვრავს სააგენტოს საშტატო განრიგსა და სახელფასო ფონდს;
 • განსაზღვრავს სააგენტოს თანამშრომლების დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და წახალისების ზომებს;
 • თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს.


თანამდებობრივი სარგო:  3500 ლარიდან 7000 ლარამდე 
სამსახურის ადგილმდებარეობა:  ქ. თბილისი 


კანდიდატს მოეთხოვება: 

 • უცხოეთში მიღებული ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი (MBA)  ან უცხოეთში მიღებული მაგისტრის ხარისხი მომიჯნავე სპეციალობებში;
 • არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის, 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ბიზნეს სექტორში და მენეჯერად მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება; 
 • ინგლისური ენის C2 დონეზე ცოდნა;  
 • უპირატესობა მიენიჭება მეტი უცხო ენის ცოდნას. 


        
საკონკურსო თემატიკა:                     

•    საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ";
•    საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ";
•    საქართველოს კანონი „ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ"; 
•    საქართველოს კანონი „საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ";
•    საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის დადგენილება №365 „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ";
•    საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2014 წლის 4 აპრილის №1-1/90 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აწარმოე საქართველოში დებულების დამტკიცების შესახებ".


კონკურსის ეტაპები: 

 • განცხადების გადარჩევა
 • ზეპირი დავალება 
 • გასაუბრება

 

განაცხადები მიიღება 10 დღის განმავლობაში, მხოლოდ დასაქმების სამთავრობო პორტალის www.hr.gov.ge  მეშვეობით.


დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან. 

შეკითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ: konkursi@moesd.gov.ge
 

 

 

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©