მოწვევა ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე ლოგისტიკური ცენტრის განვითარების შესახებ
 

 

ტექნიკურ–ეკონომიკური დასაბუთება


 

ტექნიკურ–ეკონომიკური დასაბუთება


 

- საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 იანვრის №99 განკარგულება – თბილისისა და ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების თაობაზე წინადადებათა წარმოდგენის შესახებ განაცხადთა მიღებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა თაობაზე

 

 

 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2021 ©