სტრატეგია 2020
საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია
საგარეო ვაჭრობა
საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული როგორც სატარიფო პოლიტიკის, ისე ტექნიკური რეგულირების სფეროს რეფორმის შედეგად, საქართველოს დღეისათვის გააჩნია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა.
სივრცითი მოწყობა, ქალაქთმშენებლობა და მშენებლობა
ქვეყნის განვითარების უმნიშვნელოვანესი საკითხებია სივრცითი მოწყობა, ქალაქთმშენებლობა, მშენებლობა და მათ განხორციელებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობების მოწესრიგება.
ტურიზმი
ტურიზმი ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორია საქართველოში. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის, როგორც სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელი ორგანოს მისიაა გაზარდოს საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის ცნობადობა საერთაშორისო ბაზარზე...
ტრანსპორტი
მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციის ფონზე და საქართველოს გეოსტრატეგიული მდებარეობიდან გამომდინარე ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება პირდაპირ კავშირშია სატრანსპორტო სექტორების გამართულ და ეფექტურ მუშაობაზე.
კავშირგაბმულობა, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიები, ინოვაციები
სამინისტრო შეიმუშავებს ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ფოსტის, ასევე სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ინოვაციების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს და მონაწილეობს მის განხორციელებაში
მდგრადი განვითარება


დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©