საპენსიო რეფორმა


საქართველოს კანონი დაგროვებითი პენსის შესახებ
 

  • კანონი არეგულირებს დაგროვებით პენსიასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს 
  • კანონის მიზანია, უზრუნველყოს დაგროვებითი საპენსიო სქემის ფარგლებში საპენსიო აქტივების მონაწილეთა ინტერესების შესაბამისად მართვა

 

იხილეთ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე – https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3839800

 

 

 

დაგროვებითი საპენსიო სისტემის რეფორმის შესახებ დასმული კითხვა/პასუხი

 

რეგულირების გავლენის შეფასება დაგროვებით საპენსიო რეფორმაზე


დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©