საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  ცხადებს  კონკურსს: 

 

 კონსულტანტის პოზიციაზე  (ინვესტიციების მიმართულება)  

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო შეიმუშავებს და ახორციელებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ამოცანებს. სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: ეკონომიკური პოლიტიკა; ეკონომიკური ზრდის ანალიზი; მდგრადი განვითარება; ვაჭრობა და ინვესტიციები; წარმოებისა და მომსახურების ხელშეწყობა; ტურიზმი; სახელმწიფო ქონების მართვა და განკარგვა; სამშენებლო პოლიტიკა; ელექტრონული კომუნიკაციები; ინოვაციური ეკოსისტემისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება და ხელშეწყობა; ფოსტა; ტრანსპორტი და ლოგისტიკა; სტანდარტიზაცია და მეტროლოგია; აკრედიტაცია; კაპიტალის ბაზრის განვითარება; საპენსიო სისტემის რეფორმა; ქვეყნის ბრენდის განვითარება; წიაღის მდგრადი მართვა; ენერგეტიკის დარგში სახელმწიფო პოლიტიკის, სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება, განხორციელება და მონიტორინგი; სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების (აქციების ან/და წილების) პარტნი-ორის/აქციონერის უფლებამოსილებების განხორციელება კანონმდებლო¬ბით დადგენილი წესით.

საკონკურსო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი  ფინანსების, ბიზნეს ადმინისტრირების  მიმართულებით; 
 • ინგლისური ენის ბრწყინვალედ ცოდნა;
 • ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი (MBA) წამყვანი საგანმანათლებლო ინსტიტუციიდან  ჩაითვლება უპირატესობად; 
 • კანდიდატს ჩაეთვლება  უპირატესობად  CFA კვალიფიკაცია (მინიმუმ I დონე) და მეთოდოლოგიების (Lean / Agile / Scrum) ცოდნა. 


კანდიდატი უნდა ფლობდეს ცოდნას ან/და გამოცდილებას: 

 • სტრატეგიული კონსულტაციების კუთხით:
 1. საწარმოების მომგებიანობის (შემოსავლების ზრდის / ხარჯების შემცირების) ანალიზი;
 2. კომერციალიზაციის სტრატეგიული ანალიზი;
 3. ინდუსტრიის/ბაზრის მაკრო და სექტორული ანალიზ;
 4. ღირებულების ჯაჭვის (Value chain) ანალიზი;
 5. მოწოდების ჯაჭვის (Supply Chain) და ბიზნესის ციკლის ანალიზი.
   
 • საინვესტიციო გადაწყვეტილებების ანალიზის კუთხით:
 1. ფინანსური Due diligence, ფინანსური უწყისების ანალიზი; 
 2. საოპერაციო/ტექნიკური Due diligence, პროცესების / რესურსების ანალიზი); 
 3. მოდელირება (სცენარები / გადაწყვეტილების ხეები / სტატისტიკური ანალიზი ); 
 4. ფინანსირების პროცესი (კომერციული ბანკები, სასესხო და საჯარო კაპიტალის ბაზრები, კერძო კაპიტალი); 
 5. კაპიტალის ბიუჯეტირება და უკუგების ანალიზი. 
   
 • ტექნოლოგიებში: 
 1. MS Office და MS PowerPoint – advance used
 2. უპირატესობად ჩაითვლება: 
 3. Big data ანალიზის მეთოდები
 4. ERP გადაწყვეტილებები
 5. CRM გადაწყვეტილებები


შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება კანდიდატის განათლების, კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესაბამისად. 

კანდიდატები შეირჩევიან გასაუბრებით (გასაუბრება მოიცავს მათ შორის ზეპირი დავალების შესრულებასაც).  

დაინტერესებულმა პირებმა CV უნდა გამოგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე: konkursi@moesd.gov.ge , გთხოვთ,  თემის ველში (subject) მიუთითოთ - Internal Consultant – Investments  

დავუკავშირდებით მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ინვესტიციების პოლიტიკისა და სტრატეგიული საინვესტიციო პროექტების უფროსი კურატორის  თანამდებობაზე
 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო შეიმუშავებს და ახორციელებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ამოცანებს. სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: ეკონომიკური პოლიტიკა; ეკონომიკური ზრდის ანალიზი; მდგრადი განვითარება; ვაჭრობა და ინვესტიციები; წარმოებისა და მომსახურების ხელშეწყობა; ტურიზმი; სახელმწიფო ქონების მართვა და განკარგვა; სამშენებლო პოლიტიკა; ელექტრონული კომუნიკაციები; ინოვაციური ეკოსისტემისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება და ხელშეწყობა; ფოსტა; ტრანსპორტი და ლოგისტიკა; სტანდარტიზაცია და მეტროლოგია; აკრედიტაცია; კაპიტალის ბაზრის განვითარება; საპენსიო სისტემის რეფორმა; ქვეყნის ბრენდის განვითარება; წიაღის მდგრადი მართვა; ენერგეტიკის დარგში სახელმწიფო პოლიტიკის, სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება, განხორციელება და მონიტორინგი; სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების (აქციების ან/და წილების) პარტნიორის/აქციონერის უფლებამოსილებების განხორციელება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

სამინისტრო განიხილავს ნებისმიერი პირის შესაძლებლობებს, რომელიც აკმაყოფილებს ჩამოთვლილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

უმაღლესი განათლება შემდეგი მიმართულებებით:

• ბიზნეს-ადმინისტრირება
• ეკონომიკა
• ფინანსები
• საერთაშორისო ურთიერთობები
 

მინიმუმ 7 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის, შემდეგ მიმართულებებზე:

• საინვესტიციო პორტფელების მართვა
• ინვესტორებთან ურთიერთობა და მათი მხარდაჭერა
• საინვესტიციო პოტენციალის განვითარებასთან დაკავშირებული პროექტების მართვა
• საინვესტიციო კვლევები
• საინვესტიციო სფეროში კონსულტირება 
 

უცხო ენის ცოდნა:
• აუცილებელია ინგლისური ენის ბრწყინვალედ (C2 დონე) ცოდნა
• სასურველია რუსული ენის ცოდნა


საჭირო უნარები:
• ეფექტური კომუნიკაციის და ანგარიშგების უნარები (წერითი და ვერბალური), ქართულ და ინგლისურ ენებზე
• პრეზენტაციის მომზადებისა და ეფექტურად წარდგენის უნარი
• დაგეგმვისა და ორგანიზების მაღალი კულტურა
• კრიტიკული ანალიზის უნარი
• განსხვავებულ ამოცანებზე ერთდროულად მუშაობის უნარი
• ლიდერული უნარ-ჩვევები
 
ანაზღაურება განისაზღვრება კანდიდატის კვალიფიკაციისა და სამუშაო გამოცდილების შესაბამისად. 


საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმების შემთხვევაში სამინისტრო გთავაზობთ:
1. თანამშრომლის ორიენტაცია/ადაპტაციას;
2. მოტივაციის სისტემებს;
3. განვითარების საშუალებას;
4. კვალიფიკაციის ამაღლებაში ხელშეწყობას;
5. კარგ კორპორატიულ კულტურას და მაღალი სტანდარტის ეთიკურ გარემოს.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო გისურვებთ წარმატებას პროფესიულ და კარიერულ განვითარებაში.

კანდიდატებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, ვთხოვთ CV  გამოგზავნონ მეილზე: hr@moesd.gov.ge . დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან. 

 

 

 

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©