მიმდინარე ეკონომიკური ტენდენციები
ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმები განხორციელდა. აღნიშნული რეფორმები მიმართული იყო მიმზიდველი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბებისკენ, რაც უცხოური ინვესტიციების შემოდინების, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, ეკონომიკის ყველა დარგში სამეწარმეო აქტივობის ზრდისა და ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების საფუძველს წარმოადგენს.

მიმაგრებული ფაილები:
მიმდინარე ეკონომიკური ტენდენციები

2016 წლის ეკონომიკური მიმოხილვა
გლობალური ეკონომიკური ზრდის შენელების მიუხედავად, 2016 წელს საქართველოში 2.7%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა. ეკონომიკის ზრდის მთავარი წარმმართველი ფაქტორი ინვესტიციები იყო. საქართველოში არსებული მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს ფონზე, შიდა ინვესტიციების ზრდასთან ერთად, პოზიტიური ტენდენციები დაფიქსირდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიმართულებითაც. 2016 წელს შენარჩუნდა კერძო სექტორის წამყვანი როლი ეკონომიკური ზრდის ფორმირებაში. პოზიტიური ტენდენცია გაგრძელდა ტურიზმის სექტორში, რომელიც ეკონომიკის ერთ-ერთ სწრაფად მზარდ და მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. შემდგომ წლებში ეკონომიკური განვითარება მხარდაჭერილი იქნება სტრუქტურული რეფორმებით, რომელთა განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას, ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ზრდასა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას.

მიმაგრებული ფაილები:
2016 წლის ეკონომიკური მიმოხილვა

საქართველო მსოფლიო რეიტინგებში 2012-2017
სისტემური რეფორმების წარმატებულმა და ეფექტიანად განხორციელებამ განაპირობა საქართველოს პოზიციების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება ავტორიტეტულ საერთაშორისო რეიტინგებში.

მიმაგრებული ფაილები:
საქართველო მსოფლიო რეიტინგებში 2012-2017

Colliers International-ის კვლევა საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის შესახებ
როგორ დავიწყო ბიზნესი
გზამკვლევის საშუალებით თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე. კერძოდ, სად და როგორი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ საწარმო; რა გადასახადებით დაიბეგრებით და როგორია მათი განაკვეთები; რა სახის ლიცენზიები, ნებართვები, სერტიფიკატები დაგჭირდებათ ბიზნეს-საქმიანობისათვის; როგორ უნდა შეადგინოთ ბიზნეს-გეგმა, რა ძირითად საკითხებს მოიცავს იგი და როგორია მისი ზოგადი სტრუქტურა; როგორ მოიძიოთ ფულადი რესურსები და როგორ მიიღოთ ბიზნეს-კონსულტაციები და სხვა.

მიმაგრებული ფაილები:
როგორ დავიწყო ბიზნესი

დაგვიკავშირდით

2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©