ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ფუნქციები: 

 • სამინისტროს საბუღალტრო აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების უზრუნველყოფა; სამინისტროს საბიუჯეტო სახსრებისა და საშუალებების დაგეგმვის უზრუნველყოფა; 
 • სამინისტროს ერთიანი ბიუჯეტის შემუშავება და მისი აღსრულების კოორდინაცია;
 • ადმინისტრაციული შენობისათვის საექსპლოატაციო პირობების შექმნის უზრუნველყოფა;
 • სამინისტროს ბალანსზე არსებული ძირითადი საშუალებებისა და მცირეფასიანი ინვენტარის აფასების, ჩამოწერისა და გადაცემასთან დაკავშირებული საკითხების ორგანიზება, კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 
 • „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად დოკუმენტაციის მომზადება, შესყიდვის პროცედურების კოორდინაცია და კონტროლი; 
 • სამინისტროს საჭიროებებიდან გამომდინარე, ტექნიკური და კომპიუტერული მოწყობილობების ახალი ინოვაციური მოწყობილობებით ჩანაცვლება და მათზე მონიტორინგის წარმოების უზრუნველყოფა; 
 • აქტიური მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოებთან ინფორმაციის გაცვლის დაცული ქსელების წარმოებაში; 
 • სამინისტროში არსებული კომპიუტერული ქსელის სისტემების ადმინისტრირებისა და მართვის უზრუნველყოფა, ამასთან, მისი შიდა და გარე ქსელური პერიმეტრის დაცვა; 
 • საჭიროების შემთხვევაში, საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა სამინისტროს მოსამსახურეთათვის კომპიუტერულ ტექნიკასთან, კომპიუტერულ პროგრამებსა და ინტერნეტთან მუშაობასთან დაკავშირებით; 
 • მოქალაქეთა და ინვესტორთათვის სამინისტროს მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებსა და პროექტებთან ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 
 • არსებული სერვისების მხარდაჭერისა და ახალი ინოვაციური მომსახურების დანერგვის, მონაცემთა უწყვეტობისა და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 
 • სამინისტროში, როგორც პროგრამული, ასევე კავშირგაბმულობისა და ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა, პერიოდული ანალიზი და შესაბამისი სტატისტიკის წარმოება; 
 • საგანგებო სიტუაციების, მობილიზაციის რეჟიმის, სამობილიზაციო გეგმების შემუშავების კოორდინაცია; 
 • სამინისტროსა და სამინისტროს სისტემაში, კომპეტენციის ფარგლებში, სახელმწიფო საიდუმლოებათა რეჟიმის დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელება; 
 • სამინისტროში საიდუმლო საქმისწარმოების განხორციელება;
 • საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტებით სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებული დავალებების, აგრეთვე მინისტრის დავალებებისა და ბრძანებების შესრულების კონტროლი; 
 • საქმისწარმოების ერთიანი წესების შესაბამისად, ოფიციალური კორესპონდენციის დამუშავებისა და მოძრაობის უზრუნველყოფა;
 • სამინისტროში შესულ საკონტროლო დავალებათა შესრულების კონტროლი; 
 • სამინისტროს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და სხვა ორგანოების საქმიანობის კოორდინაციაში მონაწილეობის მიღება.

 

დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულებია:

ა) საფინანსო სამმართველო

ბ) სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველო

გ) ლოჯისტიკის სამმართველო

დ) სისტემური და ქსელური უზრუნველყოფის სამმართველო

ე) პროგრამული განვითარების სამმართველო

ვ) საქმისწარმოების სამმართველოსაკონტაქტო ინფორმაცია


ნინო მურჯიკნელი
დეპარტამენტის უფროსი

ელ-ფოსტა: murjikneli@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 11 12

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ბუდუ კაკაურიძე
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
 
ელ-ფოსტა: bkakauridze@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 11 27

----------------------------------------------------------------------------------------------------


სოფიო მაგრაქველიძე
საფინანსო სამმართველოს უფროსი

ელ-ფოსტა: smagrakvelidze@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 10 28

----------------------------------------------------------------------------------------------------


მიხეილ ხუციძე
სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი 

ელ-ფოსტა: mkhutsidze@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 10 01

----------------------------------------------------------------------------------------------------


ლევან ლობჯანიძე
ლოჯისტიკის სამმართველოს უფროსი 

ელ-ფოსტა: llobjhanidze@moesd.gov.ge
ტელ: +(999 32) 299 

----------------------------------------------------------------------------------------------------


ზვიად გოგილავა
სისტემური და ქსელური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

ელ-ფოსტა: zgogilava@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 11 02

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


ნინო ლომინეიშვილი
პროგრამული განვითარების სამმართველოს უფროსი

ელ-ფოსტა: nlomineshvili@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 10 14

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


თინათინ ფიფია
საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი 

ელ-ფოსტა: tpipia@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 10 77

დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021