შიდა აუდიტის  დეპარტამენტის ფუნქციები: 
 

 • სამინისტროს წინაშე არსებული რისკების მართვის ხარისხის შეფასება; 
 • ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ადეკვატურობისა და ეფექტიანობის შეფასება; 
 • სამინისტროს საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობასთან, არსებულ წესებთან და მარეგულირებელ აქტებთან შესაბამისობის შეფასება;
 • სამინისტროს საქმიანობის ეკონომიურობის, ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება; 
 • ფინანსური და სხვა ინფორმაციის სანდოობის, სიზუსტისა და სისრულის შეფასება; 
 • სამინისტროს აქტივების, სხვა რესურსებისა და ინფორმაციის ადეკვატურად დაცულობის შეფასება; 
 • განხორციელებული აუდიტის შედეგებისა და რეკომენდაციების მინისტრისათვის წარდგენა; სამინისტროს სისტემაში კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვასა და მათ შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება; 
 • სამინისტროს სისტემაში სამართალდარღვევის ფაქტის, სამსახურებრივი გადაცდომის ან/და მიზნებთან შეუსაბამო ქმედების გამოვლენის მიზნით ინსპექტირების ჩატარება, ინსპექტირების დასკვნის მომზადება და მინისტრისათვის წარდგენა;
 • სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა მიერ კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტების ხელშემწყობი მიზეზების დადგენისა და პრევენციის, სამინისტროს სისტემაში აღმოჩენილი ხარვეზებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრის მიზნით მინისტრისათვის შესაბამისი რეკომენდაციების მიწოდება; 
 • სამინისტროს მოსამსახურეთა მიერ დისციპლინის დაცვის კონტროლი; 
 • სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი ეთიკის ნორმათა შესრულების კონტროლი;
 • სამინისტროს მოსამსახურეების ინტერესთა კონფლიქტის ფაქტებზე შესაბამისი რეაგირება;
 • დეპარტამენტის „ცხელი ხაზის“ ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
 • სხვა საქმიანობები, რომლებიც გამომდინარეობს სამინისტროს საქმიანობის სპეციფიკიდან და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებს.


დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულებია:

ა) შიდა აუდიტის სამმართველო
ბ) ინსპექტირების სამმართველო
 


საკონტაქტო ინფორმაცია


ბეგლარ კაპანაძე 
დეპარტამენტის უფროსი

ელ-ფოსტა: bkapanadze@moesd.gov.ge

ტელ: +(999 32) 299 10 75

----------------------------------------------------------------------------------------------------

თამარ კალანდია 
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ელ-ფოსტა: tkalandia@moesd.gov.ge 
ტელ: +(995 32) 2 99 11 61

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ზაზა ედიშერაშვილი 
შიდა აუდიტის სამმართველოს უფროსი

ელ-ფოსტა: z.edisherashvili@moesd.gov.ge
ტელ: +(995 32) 2 99 11 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ლევან კვახაჭელიძე
ინსპექტირების სამმართველოს უფროსი (მ.შ.)

ელ-ფოსტა: lkvakhatchelidze@moesd.gov.ge  
ტელ: +(995 32) 2 99 11 70

 

 

დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021