ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის ფუნქციები:

 • ქვეყნის პრიორიტეტების შესაბამისად ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის დარგის განვითარება და მაქსიმალური ეკონომიკური ეფექტიანობის უზრუნველყოფა; 
 • ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სფეროში არსებული ხარვეზებისა და შესაძლებლობების გამოვლენა და მისი განვითარებისთვის ეფექტიანი პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველყოფა; 
 • სატრანსპორტო პოლიტიკის საკანონმდებლო ბაზის განვითარების ხელშეწყობა; 
 • ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო შეთანხმებების პროექტების შემუშავება, არსებული შეთანხმებების გადახედვა დადგენილი სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად და მოლაპარაკებებში მონაწილეობა; 
 • კომპეტენციის ფარგლებში დარგში მოქმედი ნორმატიული ბაზის სრულყოფისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის პროცესებში მონაწილეობა;
 • საავიაციო, საზღვაო და სახმელეთო ტრანსპორტის არსებული პრობლემატიკისა და საჭიროებების შესწავლა და ანალიზი; 
 • ტრანსპორტთან დაკავშირებული სტატისტიკის წარმოება და ანალიზი;
 • გამოვლენილ პრობლემურ საკითხზე დაან შესაძლებლობებზე რეაგირების სტრატეგიის დასახვა; 
 • ტრანსპორტის მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიების ინიციირება, განხორციელების კოორდინაცია და მონიტორინგი; 
 • ტრანსპორტთან დაკავშირებული სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტების ინიციირება და მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება;
 • ლოგისტიკის განვითარებისა და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდისთვის შესაბამისი ღონისძიებების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება; 
 • საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და უწყებებთან თანამშრომლობა კომპეტენციის ფარგლებში; 
 • კომპეტენციის ფარგლებში სახმელეთო, საზღვაო და საავიაციო ტრანსპორტის დარგებში საქმიანობის კოორდინაცია.


 

დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულებია:

ა) სატრანსპორტო დერეფნისა და ლოგისტიკის განვითარების სამმართველო

ბ) საზღვაო ტრანსპორტის სამმართველო

გ) სამოქალაქო ავიაციის სამმართველო

დ) სახმელეთო ტრანსპორტის სამმართველო
საკონტაქტო ინფორმაცია


ქეთევან სალუქვაძე
დეპარტამენტის უფროსი

ელ-ფოსტა: ksalukvadze@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 11 50

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ალექსანდრა სულაძე
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

ელ-ფოსტაasuladze@moesd.gov.ge
ტელ: +(999 32) 299 11 40

----------------------------------------------------------------------------------------------------

მერაბ ქაჯაია
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

ელ-ფოსტაmkadjaia@moesd.gov.ge
ტელ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

მიხეილ პაატაშვილი
სახმელეთო ტრანსპორტის სამმართველოს უფროსი 

ელ-ფოსტაmpaatashvili@moesd.gov.ge 
ტელ:  +(999 32) 299 10 29

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ქეთევან თაყაიშვილი
სატრანსპორტო დერეფნისა და ლოგისტიკის განვითარების სამმართველოს უფროსი

ელ-ფოსტა: ktakaishvili@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 11 43

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ნინო ფაცაცია
საზღვაო ტრანსპორტის სამმართველოს უფროსი 

ელ-ფოსტაnpatsatsia@moesd.gov.ge 
ტელ: +(999 32) 299 10 95 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

თამარ გელაშვილი
სამოქალაქო ავიაციის სამმართველოს უფროსი (მ.შ.)

ელ-ფოსტა: tgelashvili@moesd.gov.ge
ტელ: +(999 32) 299 11 45  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტი

დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021