ეკონომიკური ანალიზისა და რეფორმების დეპარტამენტის ფუნქციები: 

 • ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი; 
 • ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების ანგარიშებზე დაყრდნობით ძირითადი ტენდენციების გამოვლენა; 
 • ქვეყნის მაკროეკონომიკური რისკფაქტორების გამოვლენა და ეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად რეკომენდაციების შემუშავება;
 • წინასწარ განსაზღვრული პერიოდულობით, სამინისტროს ხელმძღვანელობისათვის და სამინისტროს შესაბამისი ქვედანაყოფებისთვის ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი ანგარიშების მომზადება; 
 • საჭიროების შემთხვევაში, კონკრეტულ ეკონომიკურ პროცესებზე დეტალური ანალიზის მომზადება; 
 • დაკავშირებულ მხარეებთან (საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, ექსპერტები და სხვა) ინფორმაციის გამოთხოვისა და, საჭიროების შემთხვევაში, კონსულტაციების ორგანიზება; 
 • ეკონომიკაში არსებული პრობლემებისა და განვითარების შესაძლებლობების გამოვლენა;
 • ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი ინიციატივებისა და რეფორმების განხორციელება და განხორციელების ხელშეწყობა; 
 • ეკონომიკასა და სამეწარმეო გარემოზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მქონე ინიციატივებისა და გადაწყვეტილებების შეფასება და მონიტორინგი; 
 • სამეწარმეო გარემოს ანალიზი და მისი გაუმჯობესების მიზნით წინადადებების შემუშავება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით; 
 • საინვესტიციო გარემოს ანალიზი; 
 • საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავება და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით წინადადებების მომზადება; 
 • საჭიროების შემთხვევაში, ქვეყნის ინდუსტრიული პოლიტიკის მიმართულებების განსაზღვრა, ეკონომიკის კონკურენტუნარიანი მიმართულებების იდენტიფიცირება და მათი განვითარების ხელშეწყობაში მონაწილეობა; 
 • ეკონომიკაში არსებულ პრობლემებსა და განვითარების შესაძლებლობებზე საჭირო ინფორმაციის მიღების უზრუნველსაყოფად კომუნიკაციის ეფექტიანი არხების აწყობა; 
 • ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა და დანერგვა;

 

დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულებია:

 
1. ეკონომიკური რეფორმების სამმართველო
2. ეკონომიკური ანალიზის სამმართველო

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

ქეთევან ჩაფიძე
დეპარტამენტის უფროსი 

ელ-ფოსტაkchapidze@moesd.gov.ge 
ტელ: +(995 32) 299 11 42

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

მათე სოხაძე
ეკონომიკური რეფორმების სამმართველოს უფროსი

ელ-ფოსტაmsokhadze@moesd.gov.ge
ტელ: +(995 32) 299 10 47

 

დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021