ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე, №16 გგ/გდგ-ის არეალის
განაშენიანების გეგმის პროექტის კორექტირება


„ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 დეკემბრის N591 დადგენილების შესაბამისად, 2023 წლის 24 თებერვლის №147/12 განაცხადით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, იგეგმება ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე, №16 გგ/გდგ-ის არეალის განაშენიანების გეგმის კორექტირებული პროექტის განხილვა/დამტკიცება.

მოქმედი განაშენიანების გეგმა დამტკიცებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს უფროსის 2022 წლის 26 ივლისის N1-1/11 ბრძანებით „ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე №16 არეალის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების შესახებ“.

საპროექტო ტექრიტორია მდებარეობს ბაკურიანში და წარმოადგენს ბაკურიანის გენერალური გეგმის მიხედვით განსაზღვრულ, №16 განაშენიანების გეგმის ტერიტორიას.

საპროექტო მიწის ნაკვეთები განაწილებულია შემდეგი პრინციპით: საავტომობილო გზების და ცენტრალური რეკრეაციისათვის გამოყოფილი ტერიტორიების გამოკლებით, თითოეული მიწის მესაკუთრის ფართობი შემცირდა 12.7% ით.

ტერიტორიაზე ვრცელდება შემდეგი ფუნქციური ზონები: საკურორტო ზონა 1 (შზ-6), ლანდშაფტური ტერიტორია (ლტ), გზების ტერიტორია.

 

განაშენიანების გეგმის ცვლილების აღწერა

  • ცვლილებების შედეგად 2-ით შემცირდა საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა (58, 60 ის ნაცვლად).
  • შემცირდა სზ-6 ფუნქციური ზონის ფართობი - 25 210 მ², 25 471 მ² ის ნაცვლად.
  • გაიზარდა ქუჩების ტერიტორია - 5 073 მ², 5 036 მ² ის ნაცვლად.
  • გაიზარდა ლანდშაფტური ტერიტორიის ფართობი - 6 361 მ², 6 137 მ² ის ნაცვლად.
  • ჩრდილოეთ მონაკვეთში ცალმხრივი ქუჩა (3.5 მ) შეიცვალა ორმხრივი ქუჩით (6.0 მ).
  • ცენტრალური სკვერის ნაწილში გაჩნდა დამატებითი განივი კავშირი, ხოლო შემცირებული ლანდშაფტური ტერიტორიის ფართობი დაბალანსდა, 64.30.07.300 მიწის ნაკვეთზე გაჩენილი ლანდშაფტური ტერიტორიის ხარჯზე.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2021 ©