საკადრო უზრუნველყოფა


ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში კონკურსის ჩატარების წესს:

–  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №412  დადგენილება "საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

–  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის № 410 დადგენილება "საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე

  

3.3.  

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში - 2023წ. (IV კვარტალი)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

კონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში - 2019 წ. (IV კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში - 2019 წ. (III კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში - 2019 წ. (II კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში - 2019 წ. (I კვარტალი)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში - 2018 წ. (IV  კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში - 2018 წ. (III  კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში - 2018 წ. (II  კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში - 2018 წ. (I  კვარტალი)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში - 2017 წ. (IV  კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში - 2017 წ. (III  კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში - 2017 წ. (II  კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში - 2017 წ. (I  კვარტალი)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021