ბიუჯეტი

5.1. 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2023  წლის (წლიური) დამტკიცებული და 2023 წელის დაზუსტებული ბიუჯეტი (წლიური) 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2023  წლის (წლიური) დამტკიცებული და 2023 წელის დაზუსტებული ბიუჯეტი (III კვარტალი) 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2023  წლის (წლიური) დამტკიცებული და 2023 წელის დაზუსტებული ბიუჯეტი (II კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2023  წლის (წლიური) დამტკიცებული და 2023 წელის დაზუსტებული ბიუჯეტი (I კვარტალი)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2022  წლის (წლიური) დამტკიცებული და 2022 წელის დაზუსტებული ბიუჯეტი (IV კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2022  წლის (წლიური) დამტკიცებული და 2022 წელის დაზუსტებული ბიუჯეტი (III კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2022  წლის (წლიური) დამტკიცებული და 2022 წელის დაზუსტებული ბიუჯეტი (II კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2022  წლის (წლიური) დამტკიცებული და 2022 წელის დაზუსტებული ბიუჯეტი (I კვარტალი)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.2.  

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბიუჯეტის შესრულება  - 2023წ. (წლიური)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბიუჯეტის შესრულება  - 2023წ. ((III კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბიუჯეტის შესრულება  - 2023წ. ((II კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბიუჯეტის შესრულება  - 2023 წ. (I კვარტალი)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბიუჯეტის შესრულება  - 2022 წ. (Iწლიური)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბიუჯეტის შესრულება  - 2022 წ. (IV კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბიუჯეტის შესრულება  - 2022 წ. (III კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბიუჯეტის შესრულება  - 2022 წ. (II კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბიუჯეტის შესრულება  - 2022 წ. (I კვარტალი)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.3

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) გაცემული სარგო, დანამატი და პრემიების ოდენობა - 2023  წ. (IV კვარტალი) 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) გაცემული სარგო, დანამატი და პრემიების ოდენობა - 2023  წ. (III კვარტალი) 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) გაცემული სარგო, დანამატი და პრემიების ოდენობა - 2023  წ. (II კვარტალი

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) გაცემული სარგო, დანამატი და პრემიების ოდენობა - 2023  წ. (I კვარტალი)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) გაცემული სარგო, დანამატი და პრემიების ოდენობა - 2022  წ. (IV კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) გაცემული სარგო, დანამატი და პრემიების ოდენობა - 2022  წ. (III კვარტალი)

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) გაცემული სარგო, დანამატი და პრემიების ოდენობა - 2022  წ. (II კვარტალი) 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) გაცემული სარგო, დანამატი და პრემიების ოდენობა - 2022  წ. (I კვარტალი) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.4. 

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) გაწეული სამივლინებო ხარჯები  - 2023 წ. (IV კვარტალი) 

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) გაწეული სამივლინებო ხარჯები  - 2023 წ. (III კვარტალი) 

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) გაწეული სამივლინებო ხარჯები  - 2023 წ. (II კვარტალი) 

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) გაწეული სამივლინებო ხარჯები  - 2023 წ. (I კვარტალი) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) გაწეული სამივლინებო ხარჯები  - 2022 წ. (IV კვარტალი) 

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) გაწეული სამივლინებო ხარჯები  - 2022 წ. (III კვარტალი) 

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) გაწეული სამივლინებო ხარჯები  - 2022 წ. (II კვარტალი) 

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) გაწეული სამივლინებო ხარჯები  - 2022 წ. (I კვარტალი) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.5. 

ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აპარატის ბალანსზე რიცხული ა/მანქანების შესახებ - 2023 წ. მდგომარეობით
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აპარატის ბალანსზე რიცხული ა/მანქანების შესახებ -  (2022 წ. მდგომარეობით) 

 

5.6

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ -  2023 წელი  (წლიური ჯამურად)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ - (2022) (წლიური ჯამურად)

 

5.7. 

ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ - 2023 წელი (წლიური ჯამურად)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ - 2022 წელი (წლიური ჯამურად)

 

5.8.  

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების (შენობა-ნაგებობა) ჩამონათვალი -  (2023 წ. მდგომარეობით)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების (შენობა-ნაგებობა) ჩამონათვალი (2022 წელი) მდგომარეობით)

 

5.9

ინფორმაცია სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები - 2023 წელი (წლიური ჯამურად)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ინფორმაცია სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები - (2020 წელი) (წლიური ჯამურად)


5.10.  ინფორმაცია უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ – 2016 წელი 

 

5.11.  

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული  ოდენობა – 2023 წ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული  ოდენობა – 2022 წ.

 

 

5.12.  

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია –  2023 წ.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია –  2023 წ. (IV კვარტალი) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია –  2022 წ. (IV კვარტალი) 


საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია –  2022 წ. (III კვარტალი) 
 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია –  2022 წ. (II კვარტალი) 
 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია –  2022 წ. (I კვარტალი) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.13. 

ამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია - 2022 წ.

ამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია - 2020 წ.(III კვარტალი)

სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია - 2020 წ.(II კვარტალი)

სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია - 2020 წ.(II კვარტალი)

სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია - 2020 წ.(I კვარტალი)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021