თავის მოკლე მიმოხილვა
 

მოცემული შეთანხმებით მხარეები იღებენ ვალდებულებას უზრუნველყონ კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილება, მათ შორის მოგების რეპატრიაცია და პირდაპირი ინვესტიციები. შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს მხარეების მიერ დაცვითი ზომების გამოყენებას, იმ შეთხვევაში, თუ კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობა საფრთხეს უქმნის ქვეყნის საგადასახდელო ბალანსს.

მხარეები ასევე თანხმდებიან კაპიტალის თავისუფალ გადაადგილებაზე ევროკავშირის წესების ეტაპობრივ გამოყენებაზე.

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021