თავის მოკლე მიმოხილვა


შეთანხმება უზრუნველყოფს სავაჭრო საკითხების მარეგულირებელი სისტემის გამჭვირვალობას, საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების და მათი პროექტების საჯარო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით.

ასევე, ადგენს მხარეებს შორის ეფექტიანი კომუნიკაციის უზრუნველყოფის მექანიზმს.

გარდა ამისა, შეთანხმებით გათვალისწინებულია, სასამართლო, საარბიტრაჟო ან ადმინისტრაციულ ორგანოების არსებობა, სადაც შესაძლებელი იქნება მიღებული ზომების გასაჩივრება.

 

სარგებელი
ქვეყანაში გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი საკანონმდებლო-მარეგულირებელი სისტემის უზრუნველყოფა.

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021