რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშები

 

„რადიო მოწყობილობის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშში შეფასებულია უსაფრთხო რადიო აპარატურის ბაზარზე განთავსების ნორმები, ასევე, რადიო მოწყობილობის მწარმოებელთა და იმპორტიორთან ვალდებულებები.

 

რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშში შეფასებულია „საქართველო სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსიდან“ გამომდინარე, ქალაქგეგმარების პროცესში შენობა-ნაგებობის მიმართ ინსოლაციის მინიმალური მოთხოვნების დანერგვის საკითხი. 
 

 

წინამდებარე ანგარიშში შეფასებული და გაანალიზებულია ფარმაცევტულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკა ქვეყანაში კარგი საწარმოო პრაქტიკის (GMP) შემოღების და დანერგვის თვალსაზრისით.
 

 

რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშში შეფასებულია დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის გავლენები, რომლის მთავარი მიზანია უზრუნველყოს საპენსიო ასაკში მყოფი მოქალაქეთა სოციალური დაცვა და მათი კეთილდღეობა.

 

 

ანგარიშში შეფასებულია „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის გარკვეულ დებულებები და მისი ზეგავლენის მოსალოდნელი შედეგები.

 

 დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021