ექსპორტის ხელშეწყობა
ექსპორტის ხელშეწყობის მხრივ მეწარმეობის განვითარების სააგენტო ორი მიმართულებით - ექსპორტის პოპულარიზაციისა და განვითარების საკითხებზე მუშაობს.
მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა
ინოვაციური ბიზნესის ხელშეწყობა
ტურიზმი
ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების მიზანია საქართველოში ჩამოსული და ადგილობრივი ტურისტის სრულყოფილი ინფორმირება ტურისტული მომსახურებისა და ტურისტული პროდუქტის შესახებ
კავშირგაბმულობა, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიები
სახელმწიფო ქონების მართვა და განკარგვა
სახელმწიფო ქონების პრივატიზებასთან, სარგებლობის უფლებით გადაცემასა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მართვასთან დაკავშირებულ უფლებამოსილებებს ახორციელებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“
ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურა
ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის ინსტიტუციების მომსახურებების მისაღებად შეუძლიათ მიმართონ შესაბამისად ”საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოს” ან ”საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნულ ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრს”


დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021