საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვები

1. განსაზღვრულ ქვეყანაში საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე დადგენილი საერთაშორისო საავტომობილო ერთჯერადი სატვირთო გადაზიდვის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურება.

 

2. განსაზღვრულ ქვეყანაში საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე დადგენილი საერთაშორისო საავტომობილო მრავალჯერადი სატვირთო გადაზიდვის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურება.

 

3. ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის კონფერენციის ECMT კვოტების სისტემაში განსახორციელებელი საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე დადგენილი საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურება:
- იმ ქვეყნებში, რომლებისთვისაც არ არის დაწესებული კვოტების შეზღუდვები
- იმ ქვეყანაში, რომლისთვისაც დაწესებულია კვოტების შეზღუდვა.

 

4. საქართველოს ტერიტორიიდან საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის (საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე დადგენილი კვოტის ზევით) ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული დაჩქარებული მომსახურება.

 

5. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე დადგენილი საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის მრავალჯერადი ნებართვის გაცემა.


აღნიშნულ ნებართვებს გასცემს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ  სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო.  

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ  სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. N16
ტელ: (+995 32) 236 55 01; (+995 32) 236 55 02;  (+995 32) 2 36 55 03;  (+995 32) 2 36 55 06; (+995 32) 2 36 55 07;  (+995 32) 2 36 55 09;  (+995 32) 2 51 06 71

ავტომოპასუხის პერიოდში აკრიფეთ შიდა ნომრები: 
თუ გსურთ მიიღოთ ინფორმაცია ერთჯერად ნებართვებზე  121, 123, 137;
მრავალჯერადი ნებართვები 115;
სამგზავრო გადაყვანები 117;
რუსეთის ვიზები 138;
სახიფათო ტვირთები და გზის ვარგისობები 143;
ინფორმაცია ტაქოგრაფისა და სასწავლო კურსების შესახებ 144

ფაქსი:  (+995 32) 2 51 06 64
ელ.ფოსტა:  chancellery@lta.gov.ge

ვებგვარდი: www.lta.gov.ge

საერთაშორისო მარშრუტებზე მგზავრთა რეგულარული გადაყვანები

1. საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილი საერთაშორისო საავტომობილო ერთჯერადი სამგზავრო გადაყვანის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურება

2. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილი საერთაშორისო საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანის მრავალჯერადი ნებართვის გაცემა

3. საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილი საერთაშორისო საავტომობილო მრავალჯერადი სამგზავრო გადაყვანის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურება
-  საქართველოს საზღვრიდან 100 კმ-მდე სიგრძის თითოეულ მარშრუტზე; 
- საქართველოს საზღვრიდან 100-დან 1000 კმ-მდე სიგრძის თითოეულ მარშრუტზე;
- საქართველოს საზღვრიდან 1000 კმ-ზე მეტი სიგრძის თითოეულ მარშრუტზე.

 

აღნიშნულ ნებართვებს გასცემს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო.  
 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ  სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. N16

ტელეფონი: (+995 32) 2 36 55 01; (+995 32) 2 36 55 02;  (+995 32) 2 36 55 03;  (+995 32) 2 36 55 06; (+995 32) 2 36 55 07;  (+995 32) 2 36 55 09;  (+995 32) 2 51 06 71

ავტომოპასუხის პერიოდში აკრიფეთ შიდა ნომრები: 
თუ გსურთ მიიღოთ ინფორმაცია ერთჯერად ნებართვებზე  121, 123, 137;
მრავალჯერადი ნებართვები 115;
სამგზავრო გადაყვანები 117;
რუსეთის ვიზები 138;
სახიფათო ტვირთები და გზის ვარგისობები 143;
ინფორმაცია ტაქოგრაფისა და სასწავლო კურსების შესახებ 144

ფაქსი:  (+995 32) 2 51 06 64
ელ.ფოსტა:  chancellery@lta.gov.ge

ვებგვარდიwww.lta.gov.ge

უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესატყვისობის დოკუმენტაციის გაცემა

1. სატვირთო ავტომობილის და მისაბმელის (ნახევარმისაბმელის) გზისთვის ვარგისობის ტესტის ECMT-ს სერტიფიკატის გაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება

2. სატვირთო ავტომობილის ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესატყვისობის ECMT-ს სერტიფიკატის გაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება

3. მისაბმელის (ნახევარმისაბმელის) ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესატყვისობის ECMT -ს სერტიფიკატის გაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება

4. ავტოსატრანსპორტო საშუალების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების ფირნიშის ბლანკების დამზადებასა და ტესტირების ცენტრებისათვის გადაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება

5. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე დამონტაჟებული აირბალონიანი მოწყობილობის ტექნიკურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის ფირნიშის ბლანკების დამზადებასა და დადგენილი წესით აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოებისათვის  გადაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება

6. განსაზღვრული სახიფათო ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაშვების მოწმობის გაცემასთან დაკავშირებული მომსახურება

 

აღნიშნულ ნებართვებს გასცემს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო.  
 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ  სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. N16

ტელეფონი: (+995 32) 2 36 55 01; (+995 32) 2 36 55 02;  (+995 32) 2 36 55 03;  (+995 32) 2 36 55 06; (+995 32) 2 36 55 07;  (+995 32) 2 36 55 09;  (+995 32) 2 51 06 71

ავტომოპასუხის პერიოდში აკრიფეთ შიდა ნომრები: 
თუ გსურთ მიიღოთ ინფორმაცია ერთჯერად ნებართვებზე  121, 123, 137;
მრავალჯერადი ნებართვები 115;
სამგზავრო გადაყვანები 117;
რუსეთის ვიზები 138;
სახიფათო ტვირთები და გზის ვარგისობები 143;
ინფორმაცია ტაქოგრაფისა და სასწავლო კურსების შესახებ 144

ფაქსი:  (+995 32) 2 51 06 64
ელ.ფოსტა:  chancellery@lta.gov.ge

ვებგვარდიwww.lta.gov.geდამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021