საზღვაო ტრანსპორტი

საზღვაო–საწვრთნელი დაწესებულებებისა და საზღვაო-საწვრთნელი კურსების აღიარება

აღწერილობა: საზღვაო–საწვრთნელი დაწესებულებებისა და საზღვაო-საწვრთნელი კურსების აღიარება.

მომსახურების საფასური: ფასიანი. ტარიფები იხილეთ ბმულზე: http://www.mta.gov.ge/uploads/docum/Legal/ministri/03.pdf

მომსახურების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია: ჩამონათვალი იხილეთ შემდეგ ელ- ბმულზე:  http://www.mta.gov.ge/index.php?m=124&parent_id=82 

 

სამედიცინო დაწესებულების შერჩევა

აღწერილობა: მეზღვაურთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემფასებელი სამედიცინო დაწესებულების შერჩევა. მეზღვაურის სამედიცინო მოწმობის გაცემაზე უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულების შერჩევა ხორციელდება პირველადი აუდიტის და ყოველწლიური მონიტორინგის გზით. 

მომსახურების  საფასური:  ფასიანი. იხილეთ ბმული: http://www.mta.gov.ge/uploads/docum/Legal/ministri/03.pdf 

მომსახურების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია: განაცხადის შევსება და მასში მითითებული დოკუმენტების წარდგენა.

იხილეთ ბმული: http://www.mta.gov.ge/uploads/docum/QMS/319.pdf  

ვებ-გვერდის შესაბამისი ბმული: http://www.mta.gov.ge/index.php?m=100&parent_id=9 


უფლებამოსილი ექიმის შერჩევა

აღწერილობა: მეზღვაურთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებაზე უფლებამოსილი ექიმის შერჩევა. მეზღვაურთა სამედიცინო მოწმობის გაცემაზე უფლებამოსილი ექიმის შერჩევა ხორციელდება ტესტირების გზით. 

მომსახურების  საფასური:   ფასიანი. იხილეთ ბმული: http://www.mta.gov.ge/uploads/docum/Legal/ministri/03.pdf

მომსახურების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:  განაცხადის შევსება და მასში მითითებული დოკუმენტების წარდგენა. იხილეთ ბმული: http://www.mta.gov.ge/uploads/docum/QMS/318.pdf

ვებ-გვერდის შესაბამისი ბმული:  http://www.mta.gov.ge/index.php?m=100&parent_id=99 


 
საკრუინგო საქმიანობის განმახორციელებელ პირთა აღიარება

აღწერილობა: გემთფლობელების მოთხოვნის საფუძველზე საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ საკრუინგო საქმიანობის განმახორციელებელ პირთა აღიარება, რაც ხორცილედება პირველადი დოკუმენტების შემოწმების და შემდგომ ყოველწლიური მონიტორინგის გზით.

მომსახურების საფასური: პირველადი აღიარება უფასო, ყოველწლიური მონიტორინგი ფასიანია. იხილეთ ბმული: http://www.mta.gov.ge/uploads/docum/Legal/ministri/03.pdf  

მომსახურების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია: განაცხადის შევსება  და მასში მითითებული დოკუმენტების წარდგენა. იხილეთ ბმული: http://www.mta.gov.ge/uploads/docum/QMS/Crewing%20companies.pdf

ვებ-გვერდის შესაბამისი ბმული:  http://www.mta.gov.ge/index.php?m=101&parent_id=99 

 


მეზღვაურთა სერტიფიცირება

აღწერილობა: აღნიშნული სერვისი მოიცავს:   

  • მართვისა და ექსპლუატაციის დონის დამადასტურებელი კომპეტენციის სერტიფიკატის გაცემა, რომელიც აძლევს უფლებას მფლობელს დასაქმდებს გემზე უფროსი და საშუალო სამეთაურო თანამდებობებზე. 
  • ომპეტენციის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის კონვენციური/არაკონვენციური სერტიფიკატის გაცემა
  • წვრთნის გავლის დამადასტურებელი კვალიფიკაციის კონვენციური/არაკონვენციური სერტიფიკატის გაცემა
  • კომპეტენციის აღიარების სერტიფიკატის დადასტურების სერტიფიკატის გაცემა უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე
  • მეზღვაურის იდენტიფიცირების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის – მეზღვაურის წიგნაკის გაცემა, რომელიც აძლევს უფლებას მეზღვაურს  ავიდეს გემზე და თავისუფლად გადაადგილდეს სხვადასხვა ქვეყნის ნავსადგურში..
  • მეთევზე-მეზღვაურთა სერტიფიცირება

იხ. ბმული: http://www.mta.gov.ge/index.php?m=31&parent_id=5 

მომსახურების  საფასური:  ფასიანი.  ტარიფები იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://www.mta.gov.ge/uploads/docum/Legal/ministri/03.pdf 

მომსახურების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:  ჩამონათვალი იხილეთ შემდეგ ელ-ბმულზე:   http://www.mta.gov.ge/index.php?m=22&parent_id=5 

 

ძებნა-გადარჩენის სისტემაში მონაწილეობის საფასური 

აღწერილობა: საქართველოს პასუხისმგებლობის SAR (ძებნის და გადარჩენის) რაიონში ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების ორგანიზება და კოორდინაცია უბედურების შეტყობინების მიღების შემთხვევაში და ავარიულად დაღვრილი ნავთობის ლიკვიდაცია მის განკარგულებაში არსებული სპეციალური ტექნიკური აღჭურვილობით,  24 საათიანი მორიგეობა რადიო ეთერში GMDSS სისტემის A1 და A2 საზღვაო რაიონებში სპეციალური რადიოკავშირის საშუალებებით.
მომსახურების საფასური: ფასიანი. იხილეთ ბმული: http://www.mta.gov.ge/uploads/docum/Legal/ministri/03.pdf 

მომსახურების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია: საქართველოს ნავსადგურში გემის შესვლა-გასვლის დოკუმენტაცია. იხილეთ ბმული: http://www.mta.gov.ge/index.php?m=135

ვებ-გვერდის შესაბამისი ბმული:  http://www.mta.gov.ge/index.php?m=135 

 

ლოცმანის სერტიფიკატის გაცემა/ლოცმანის სერტიფიკატის ვადის გაგრძელება

აღწერილობა: ლოცმანის სერტიფიკატი ადასტურებს მისი მფლობელის შესაძლებლობას უსაფრთხოდ განახორციელოს საქართველოს კონკრეტულ საზღვაო ნავსადგურის მისასვლელთან და მის აკვატორიაში სალოცმანო მომსახურება. 

მომსახურების საფასური: ფასიანი. იხილეთ ბმული:  http://www.mta.gov.ge/uploads/docum/Legal/ministri/03.pdf 

მომსახურების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია: 2013 წლის 9 დეკემბერი საქართველოს მთავრობის №327 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტი „სალოცმანო სამსახურის საქმიანობის და ლოცმანის სერტიფიცირების წესით“ განსაღვრული დოკუმენტაცია.

იხ. ბმული: http://www.mta.gov.ge/uploads/docum/Legal/dadgenileba/d3.pdf 


ვებ-გვერდის შესაბამისი ბმული: http://www.mta.gov.ge/index.php?m=122&parent_id=82 

 

საქართველოს ნავსადგურში გემის შესვლა-გასვლის გაფორმება

აღწერილობა:  საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში გემების შემოვლა-გასვლის ნებართვის გაცემა;
მომსახურების საფასური: ფასიანი; იხილეთ ბმული: http://www.mta.gov.ge/uploads/docum/Legal/ministri/03.pdf 

მომსახურების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია: საქართველოს ნავსადგურში გემის შესვლა-გასვლის დოკუმენტაცია და მომსახურების გადახდის ქვითარი. 

 

ნავსადგურის უშიშროების გეგმების დამტკიცება

აღწერილობა: ნავსადგურის უშიშროების გეგმის შემოწმება, შესაბამისი შეფასება და ISPS სერთიფიკატის გაცემა 5 წლის ვადით. 
მომსახურების საფასური: ფასიანი; 5000 ლარი. იხილეთ ბმული: http://www.mta.gov.ge/uploads/docum/Legal/ministri/03.pdf 

მომსახურების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია: ნავსადგურის უშიშროების გეგმა. იხილეთ ბმული: http://www.mta.gov.ge/index.php?m=55&parent_id=53 

 

გემების რეგისტრაცია საქართველოს დროშის ქვეშ

აღწერილობა: აღნიშნული მომსახურება ითვალისწინებს შიდა და საერთაშორისო ნაოსნობაში გემების, იახტების, მშენებარე გემებისა, ბერბოუტ-ჩარტერის გემების რეგისტრაციას საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში და ამასთან დაკავშირებულ სხვა მომსახურებას.
განაცხადის ფორმები იხილეთ ბმულზე: http://www.mta.gov.ge/index.php?m=71&parent_id=56 

მომსახურების საფასური: ყველა მომსახურება ფასიანია.

საფასურების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია იხილეთ:  http://www.mta.gov.ge/index.php?m=72&parent_id=56 

მომსახურების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია: რეგისტრაციასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში მოთხოვნა იგზავნება შემდეგ მისამართზე FSI@mta.gov.ge  გემის ასაკის, ნაოსნობის რაიონის და ტონაჟის მითითებით.

იხილეთ ბმული: http://www.mta.gov.ge/index.php?m=63&parent_id=56      

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო

მისამართი: ქ.ბათუმი, ე.ნინოშვილის ქუჩა N23, საქართველო, 6000

ტელ: +995 (422) 274925 / 26

ცხელი ხაზი  იურიდიული კონსულტაცია მეზღვაურთათვის:  +995 (577) 221623

ცხელი ხაზი გემების რეგისტრაცია:  +995 (577) 221622

ელ-ფოსტა: info@mta.gov.ge

ვებ-გვერდი: www.mta.gov.geდამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2021 ©