ჰიდროგრაფია

საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფის მიზნით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური ახორციელებს შემდეგი სახის მომსახურებას:

 

საქართველოს  ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპირო ზოლში შემოსული გემების შუქურითა და სანავიგაციო ნიშნებით მომსახურება  

•    A,B,C,D,F, G ჯგუფების გემებისათვის - ერთი კუბური მეტრი მოცულობა - 0,023 აშშ დოლარი
•    E ჯგუფის გემებისათვის - ერთი კუბური მეტრი მოცულობა - 0,0030 აშშ დოლარი
•    სამგზავრო საკრუიზო გემებისათვის - ერთი კუბური მეტრი მოცულობა -0,010 აშშ დოლარი

იხილეთ ბმული: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის” მიერ გაწეული მომსახურების სახეების, ვადების, საფასურის ოდენობის, ასევე მათი გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

 


  
საზღვაო-სანავიგაციო ქაღალლდისა და ელექტრონული რუკების გაცემა

•    საზღვაო სანავიგაციო ქაღალდის რუკა (მასშტაბი 1:1000-1:25000), 3 დღის ვადაში -  30 აშშ დოლარი;
•    საზღვაო-სანავიგაციო ქაღალდის რუკა (მასშტაბი 1:25000-ის ზემოთ), 3 დღის   
ვადაშi - 25 აშშ დოლარი

იხილეთ ბმული: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის” მიერ გაწეული მომსახურების სახეების, ვადების, საფასურის ოდენობის, ასევე მათი გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

ვებ-გვერდის შესაბამისი ბმული: http://hydrography.wixsite.com/geohydrography 

 

ფაქტობრივი ამინდის ცნობების გაცემა

– გასული დღეების (1-10დღემდე) ზღვის აკვატორიაში ფაქტობრივი ამინდის ცნობების გაცემა:

 • 3 დღის ვადაში -4 აშშ დოლარი;
 • 2 დღის ვადაში -6 აშშ დოლარი;
 • იმავე დღეს -9 აშშ დოლარი.

– გასული დღეების (10-30 დღემდე) ზღვის აკვატორიაში ფაქტობრივი ამინდის ცნობების გაცემა:

 • 3 დღის ვადაში - 11 აშშ დოლარი;
 • 2 დღის ვადაში - 13  აშშ დოლარი;
 • იმავე დღეს - 15 აშშ დოლარი.

– გასული თვეების (12 თვემდე)  ზღვის აკვატორიაში ფაქტობრივი ამინდის ცნობების გაცემა:

 • 3 დღის ვადაში - 18 აშშ დოლარი;
 • 2 დღის ვადაში - 25  აშშ დოლარი;

– გასული წლების (2009 წლამდე) ზღვის აკვატორიაში ფაქტობრივი ამინდის ცნობების გაცემა:

 • 4 დღის ვადაში - 25 აშშ დოლარი;
 • 3 დღის ვადაში-30 აშშ დოლარი;

იხილეთ ბმული: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის” მიერ გაწეული მომსახურების სახეების, ვადების, საფასურის ოდენობის, ასევე მათი გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

ვებ-გვერდის შესაბამისი ბმული: http://hydrography.wixsite.com/geohydrography/blog 

 

ამინდის პროგნოზის გაცემა 

 • სამ  დღემდე ზღვის აკვატორიაში ამინდის პროგნოზის გაცემა – 1 სამუშაო დღის ვადაში 6 აშშ დოლარი.
 • ოთხიდან შვიდ დღემდე ამინდის პროგნოზის გაცემა 1 სამუშაო დღის ვადაში – 9 აშშ დოლარი

იხილეთ ბმული: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის” მიერ გაწეული მომსახურების სახეების, ვადების, საფასურის ოდენობის, ასევე მათი გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

ვებ-გვერდის შესაბამისი ბმული: http://hydrography.wixsite.com/geohydrography/blog

 

ბათიმეტრული (მრავალსხივიანი ექოლოტით) მონაცემების შეგროვება (3 მეტრიდან 400 მეტრის სიღრმემდე)

 • მონაცემთა შეგროვებიდან 10  სამუშაო დღის  ვადაში-შესასრულებელი სამუშაოს ყოველ ერთ საათზე  210 აშშ დოლარი;
 • მონაცემთა შეგროვებიდან 5  სამუშაო დღის  ვადაში-შესასრულებელი სამუშაოს ყოველ ერთ საათზე  240 აშშ დოლარი;

იხილეთ ბმული: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის” მიერ გაწეული მომსახურების სახეების, ვადების, საფასურის ოდენობის, ასევე მათი გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

ვებ-გვერდის შესაბამისი ბმული: http://hydrography.wixsite.com/geohydrography/news-and-events 

 

ბათიმეტრიული (ერთსხივიანი ექოლოტით) მონაცემების შეგროვება  (0 დან 900 მეტრ სიღრმემდე) გაცემა

 • მონაცემთა შეგროვებიდან 10  სამუშაო დღის  ვადაში-შესასრულებელი სამუშაოს ყოველ ერთ საათზე  105 აშშ დოლარი;
 • მონაცემთა შეგროვებიდან 5 სამუშაო დღის  ვადაში-შესასრულებელი სამუშაოს ყოველ ერთ საათზე  125 აშშ დოლარი;

იხილეთ ბმული: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის” მიერ გაწეული მომსახურების სახეების, ვადების, საფასურის ოდენობის, ასევე მათი გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

ვებ-გვერდის შესაბამისი ბმული: http://hydrography.wixsite.com/geohydrography/news-and-events 

 

შელფის ბათიმეტრული დასურათება რასტრულ ფაილებში (3 მეტრიდან 400 მეტრ სიღრმემდე) 

 • მონაცემთა შეგროვებიდან 10  სამუშაო დღის  ვადაში-შესასრულებელი სამუშაოს ყოველ ერთ საათზე  210 აშშ დოლარი;
 • მონაცემთა შეგროვებიდან 5 სამუშაო დღის  ვადაში-შესასრულებელი სამუშაოს ყოველ ერთ საათზე  240 აშშ დოლარი;

იხილეთ ბმული: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის” მიერ გაწეული მომსახურების სახეების, ვადების, საფასურის ოდენობის, ასევე მათი გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

ვებ-გვერდის შესაბამისი ბმული: http://hydrography.wixsite.com/geohydrography/news-and-events 

 

გეოდეზია 

 • გეოდეზური წერტილის კოორდინატის აღება -1 წერტილი -30 აშშ დოლარი.

იხილეთ ბმული: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის” მიერ გაწეული მომსახურების სახეების, ვადების, საფასურის ოდენობის, ასევე მათი გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

ვებ-გვერდის ბმული: http://hydrography.wixsite.com/geohydrography/news-and-events 

 

მომსახურების საფასურის გადახდისაგან სრულად თავისუფლდებიან 

 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ,,საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო“.

 

მხოლოდ ფაქტობრივი ამინდისა და ამინდის პროგნოზის ცნობების გაცემისათვის დადგენილი საფასურისაგან თავისუფლდებია

 • სახელმწიფო საზღვაო სამაშველო საკოორდინაციო ცენტრი.
 • საქართველოს საზღვაო ნავსადგურების სადისპეჩერო სამსახური (შავი ზღვის სანაპირო ტერიტორიაზე)
 • ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საგანგებო სიტუაციების მართვის დანაყოფები


ზემოხსენებული მომსახურების შესახებ განაცხადის განხორციელება შესაძლებელია როგორც წერილობით ასევე ონლაინ რეჟმში  

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

მისამართი:  ქ. ფოთი, თავდადებულის ქ. N93 
ტელ:  +995 493 27 49 98
E-mail: info@hydrography.ge
ვებგვერდი: www.hydrography.geდამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021