საგარეო ვაჭრობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
აწარმოე საქართველოში
პროგრამა მიმართულია წარმოების განვითარებისა და წახალისებისაკენ, რომლის მთავარ მიზანს მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე-სუბიექტების მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის/არსებული საწარმოს გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა წარმოადგენს.
კავშირგაბმულობა, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიები
სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფები ახორციელებენ პროექტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ფოსტის და ინოვაციების სფეროების სრულყოფას და მდგრად ინოვაციურ განვითარებას.
სტარტაპ საქართველო
სამრეწველო ენერგოეფქტურობა
ენერგოაუდიტის ჩატარებაზე პასუხისმგებელ ენეგოაუდიტორთა სია


დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021