საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია (თუ ის არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას) მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად, აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია), აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში. 

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი: იურიდიული დეპარტამენტის ხელშეკრულებებისა და ნორმატიული აქტების ექსპერტიზის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი გურამ სუხაშვილი.

ტელეფონი: 299 10 03

ელ. ფოსტა: publicinfo@moesd.gov.ge

მისამართი: 0114 ქ. თბილისი, ზვიად გამსახურდიას სანაპირო N 1 (იუსტიციის სახლი)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. © 2021